Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Elbląg, 27 maja 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                      IGR-II.7840.9.4.2019

 

 
                                                                                                                     OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Roberta Chciuka działającego z pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, została wydana Decyzja Nr Mki/04/19 z 27 maja 2019 r., znak: IGR-II.7840.9.4.2019, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

obejmująca:

 rozbiórkę istniejących umocnień i budowę nowych umocnień Kanału Tałckiego na odcinku 33+00 – 34+60 km

szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w ramach zadania

 pn. „Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego w km 33+00 – 34+60 szlaku głównego Pisz – Węgorzewo"

gmina Mikołajki i Ryn, powiat mrągowski i giżycki,

-   działki nr 1, 113, 1000 w obrębie 0015 Tałty, gmina Mikołajki, powiat mrągowski,

-   działka nr 1 w obrębie 0006 Ławki, gmina Ryn, powiat giżycki,

-   działka nr 1 w obrębie 0011 Rybical, gmina Ryn, powiat giżycki.

          Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach (poniedziałek – piątek 12.00 – 15.00).

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/29 14:26:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska