Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                          Olsztyn, dnia 8.05.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                               IGR-I.746.1.7.2019

 

 

                                                       OBWIESZCZENIE

                                                 

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz.2096 j.t.), Wojewoda    Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Piotra Pajewskiego  Biuro Projektów „Projmed” Sp. z o.o., działającego z upoważnienia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, została wydana decyzja   o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego  dla inwestycji polegającej na : budowie sieci ciepłowniczej  preizolowanej oraz budowie sieci wodociągowej w ramach przebudowy (wymiany) sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej od sieci preizolowanej przy budynku ul. Królewieckiej 130 (teren jednostki wojskowej) do komory KP-14/A/1      (ul. Piłsudskiego) wraz z siecią  Dn 80/50 do budynków przy ul. Moniuszki 44A i B oraz likwidacją węzła grupowego w budynku przy  ul. Królewieckiej 142A.

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana na działkach nr ew. 164/28, 161/40       w obrębie geodezyjnym 10 Elbląg, miasto na prawach powiatu Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie,  stanowiących teren  zamknięty .

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:29:33
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska