Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 26.03.2019 r.

 

IGR-I.746.2.5.2019

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),  Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Wojciecha Sekulaka, działającego   z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Zo.o., w dniu 26.03.2019 r. została wydana decyzja nr Osd/6/2019, znak:  IGR-I.746.2.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach   nr 217 oraz 218 obręb 17 Lubajny, gmina Ostróda, stanowiących  teren zamknięty.

 

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:25:03
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska