Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 12.02.2019 r.

 

IGR-I.746.1.5.2019

 

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2018 r., poz. 2096 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek działającego z upoważnienia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Szarych Szeregów 13, 11-500 Giżycko z dnia 21.02.2019r. (data wpływu: 25.02.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej   od kotłowni przy ul. Batorego do kotłowni  przy ul. Nowowiejskiej 35  wraz z przyłączami do kompleksów wojskowych przy ul. Nowowiejskiej  z jednoczesnym podłączeniem  do istniejącej sieci  ciepłowniczej przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku.

                Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr  91/17, obręb 0002 Giżycko, miasto Giżycko, powiat giżycki, województwo-warmińsko-mazurskie,  stanowiącej  teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek – kierownik oddziału , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:23:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska