Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

                    

                   IGR-II.7840.3.3.2019

z dnia 21 lutego 2019 r.

 

                        OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, została wydana decyzja Nr Szn/016/19 z dnia 21 lutego 2019 r., znak: IGR-II.7840.3.3.2019, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 600 w km 40+935 (przejście nr 1), 40+788 (przejście nr 2), 40+722 (przejście nr 3), 40+666 (przejście nr 4), 40+515 (przejście nr 5), 40+383 (przejście nr 6), 40+291 (przejście nr 7), 40+179 (przejście nr 8), 40+073 (przejście nr 9), 40+033 (przejście nr 10) w miejscowości Romany, gm. Szczytno, na działce nr 196/3, obręb 0021 Romany, jednostka ewidencyjna 281706_2 Szczytno, powiat szczycieński.

 

Wobec powyższego informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 328 (poniedziałek  – piątek w godzinach 12.00 – 15.00).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:22:18
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska