Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7820.1.1.2019

z dnia 4 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Krzysztofa Kozaka, Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów Dromos Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, reprezentującego inwestora – Prezydenta Olsztyna została wydana decyzja Nr 2/19 z dnia 4 stycznia 2019r, znak: IGR-II.7820.1.1.2019 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 42/18, znak: IGR.II.7820.1.32.2018 z dnia 12 października 2018r. dla zadania: „Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej:

- strona lewa: od km 0+994,24 do km 1+959,90

- strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90

oraz oświetlenia miejskiego  od km 0+837,00 do km 1+942,50.

 

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332  od poniedziałek do piątek w godzinach 12.00 – 15.00. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:16:43
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska