Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 dalej jako kpa),

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia,

że w dniu 15 lutego 2019 r. została wydana decyzja znak: IGR-VIII.7570.611.2018.IP ustalająca wysokość odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0051 Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie, jako działka nr 76/3 o pow. 0,0017 ha (powstała z podziału dz. 76/1), KW nr OL1Y/00019147/8, przejętej z mocy prawa przez Powiat Bartoszycki na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 31/18 z 24 sierpnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie-Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 341 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1400. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. 15.02.2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:21:30
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska