Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.56.2018

z dnia 12.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Jarosława Kaczora, pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z  dnia 21.11.2018 r., uzupełniony 17.12.2018 r., została wydana decyzja Nr 06/19 z dnia 12 lutego 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 od km około 4+980 do km około 5+750 polegająca na budowie chodnika wraz z urządzeniami towarzyszącymi:

- odcinek 1 od km 4+980,00 do km 5+211,85,

- odcinek 2 od km 5+630,90 do km 5+726,40.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0010 Klewki, powiat olsztyński, działki nr: 9/17 (powstała z podziału 9/8), 15/8,

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0027 Szczęsne, powiat olsztyński, działki nr: 102/7, 102/9, 271/8 (powstała z podziału 271/4), 271/10 (powstała z podziału 217/5), 272/4 (powstała z podziału 272/2),

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową sieci uzbrojenia terenu:

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0010 Klewki, powiat olsztyński, działka nr 59/7,

3)      przejście przez tereny linii kolejowej w oparciu o art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych :

-        jedn. ewid. 281410_2 gmina Purda, obręb 0010 Klewki, powiat olsztyński, działka nr 16.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 (poniedziałek - piątek 1200 - 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Wydział Nieruchomości, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, pok. 306, tel. (89) 521 28 84, z dowodem osobistym i  zawiadomieniem, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:20:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska