Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1. 2.2019

z dnia 24.01.2019 r.

                                                                                                     OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn.zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 14.01.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania: „Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km około 40+313,91 drogi krajowej nr 51”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 51:

-        obręb nr 0007 Lidzbark 7, działki nr: 173/16, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0010 Lidzbark10, działki nr: 14, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0011 Lidzbark 11, działka nr: 1, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową sieci uzbrojenia terenu:

-        obręb nr 0007 Lidzbark 7, działki nr: 176/2, 177/4,  jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

3)      co do których inwestor uzyskał oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane: 

-        obręb nr 0007 Lidzbark 7 , działki nr : 173/16, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 12:00 – 15:00). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/05/22 09:18:58
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska