Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                       Olsztyn, dnia 27.08.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                         IGR-I.746.2.24.2019

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2018 r., poz.2096 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Kamila Hajduka  pełnomocnika    inwestora:  PKP CARGOTABOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie  istniejącego układu  torowego położonego w Olsztynie przy ul. Marii Zientary-Malewskiej 28a (Zakład Napraw Taboru w Olsztynie) – budowa toru o długości ok. 150mb.

                 Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 1/96 obręb 159 Olsztyn, miasto na prawach powiatu Olsztyn,  stanowiącej  teren zamknięty.  W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek – kierownik oddziału , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2019/08/27 16:03:10
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska