Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

28.11.2012

 

Uzupełniający nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (edycja 2013)

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2013, który odbędzie się w terminie od 28 listopada do 19 grudnia 2012 roku. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

 

Wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. już złożony może zostać zmieniony w drodze aneksu, w zakresie kwot wnioskowanej dotacji (maksymalnie 50% kosztów realizacji zadania) i wkładu własnego (w kwocie nie niższej niż suma dotacji) oraz ich udziałów w kosztach realizacji zadania.

 

W przypadku składania nowego wniosku (nie aneksu do wniosku), wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013) należy wypełnić zgodnie z wzorem oraz na podstawie instrukcji wypełniania wniosku. Dokumenty do pobrania z niniejszej strony internetowej lub ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne wymagane załączniki wymienione we wzorze wniosku.

 

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (edycja 2013) należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój lub aneksy do wniosków już złożonych należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 360, III p.) Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 - 575 Olsztyn, w terminie od 28 listopada do 19 grudnia 2012 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530.

 

Godzina 1530 dnia 19 grudnia 2012 roku jest ostatecznym terminem wpływu wniosku lub aneksu do sekretariatu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Wnioski lub aneksy przekazane po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

 

Po ustaleniu wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków zostanie ona ogłoszona na stronie BiP Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Termin zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń do uzupełnionej listy rankingowej wniosków upływa 10 dnia od daty jej ogłoszenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich - p. Marcinem Sikorskim lub p. Jolantą Warzycką tel. (89) 5232- 467, 5232 - 426, pok. 310.

W związku ze szczególnym trybem naboru uzupełniającego zwracamy się z uprzejmą prośbą aby sporządzone dokumenty składać do tut. urzędu niezwłocznie.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2012/12/24 13:30:10
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska